Expertul contabil: competențe, abilitare, servicii oferite

Sub numele de expert contabil se regăsește o funcție superioară contabilului autorizat, care presupune că persoana este abilitată să efectueze acte de conducere și control în domeniul contabilității, să verifice și să supravegheze gestiunea unei firme, să înregistreze situațiile finaciare și să realizeze expertize contabile.

Cadrul legal în care funcționează și este abilitat expertul contabil este cel prevăzut în Ordonanța Guvernului României nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. Aceasta stabilește condițiile prin care o persoană dobândește statutul de expert contabil sau contabil autorizat. Pentru a primi diploma, candidații cu studii superioare economice recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării, care au efectuat ulterior un stagiu de pregătire de la 1 la 3 ani, susțin un examen de verificare a cunoștințelor și aptitudinilor la care trebuie să obțină o medie generală de minimum 7 și note de minimum 6 la fiecare probă.

Pentru dobândirea calității de expert contabil, potrivit prevederilor Ordonanței 65/1994, persoana trebuie să aibă capacitate de exercițiu deplină, să aibă studii economice superioare acreditate în România și să nu fi suferit vreo condamnare pe care legea o face incompatibilă cu dreptul de gestiune și de administrare a unei societăți comerciale.

Competențele unui expert contabil

Legea stabilește și tipurile de activități pe care un expert contabil le poate înfăptui. Atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice, firme mari, mici și mijlocii pot beneficia de serviciile unui expert contabil. Acesta are în competență și abilitarea să efectueze o serie de acte și lucrări, printre care:

● întocmirea și supervizarea contabilității;
● înregistrarea și verificarea situațiilor financiare, cu drept de semnătură pe documentele aferente;
● consultanță și asistență în organizarea și întocmirea actelor contabilității;
● realizarea de analize economice și financiare, operațiuni de audit financiar-contabil și evaluarea patrimoniului persoanelor fizice sau companiilor;
● la cererea organelor judiciare, a persoanelor fizice sau juridice interesate, este abilitat să desfășoare expertize contabile, în conformitate cu normele legale;
● gestionează operațiuni financiar-contabile, fiscale, de natură administrativă a documentelor și proceduri de contabilitate informatică;
● are calitatea de cenzor în structura și funcționarea unei societăți comerciale, conform legii;
● oferă consultanță și asistență persoanelor fizice în vederea înființării de societăți comerciale sau pentru reorganizarea companiilor;
● acordă consultanță și asistență persoanelor fizice și juridice în orice problemă care implică pregătirea sa și cunoștințe de contabilitate.

Expert contabil

Expert contabil

Avantajele colaborării cu un expert contabil

Un expert contabil are competența și posibilitatea din punct de vedere legal, să execute mult mai multe operațiuni contabile decât un contabil autorizat, de aceea colaborarea cu o firmă de contabilitate care are în componența ei un expert contabil garantează persoanei fizice sau juridice rezultatele pe care le așteaptă, în timp util și cu maximum de profesionalism și eficientă.

În ceea ce privește auditul financiar, un expert contabil este în măsură să efectueze o astfel de procedură dacă întrunește și calitatea de auditor financiar, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari. Totodată, expertul contabil este în măsură să acorde consultanță fiscală în baza Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei Consultanților.

Un expert contabil este obligat prin lege să respecte legile concurenței loiale pe piață și este limitat de anumite incompatibilități. Contabilitatea firmei nu poate fi realizată de expertul contabil care are grade de rudenie sau afini până la gradul al patrulea sau este soț sau soție a administratorului firmei. De asemenea, un expert contabil angajat al unei societăți comerciale, nu poate efectua servicii de contabilitate pentru firmele cu care angajatorului are diverse contracte încheiate sau este în concurență pe piață pe care activează. De asemenea, expertul contabil nu își poate oferi serviciile unui terț cu care angajatorul se află într-un conflict de interese.

Un expert contabil garantează pe răspunderea sa pentru corectitudinea și legalitatea actelor de contabilitate întocmite. Există și o garanție patrimonială pe care expertul contabil o prezintă printr-o poliță de asigurare sau prin depunerea unei contribuții la fondul de garanții.
Prestarea serviciilor de contabilitate către persoanele fizice și juridice se realizează prin încheierea unui contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părți.

Răspunderea experților contabili pentru serviciile prestate poate fi de natură disciplinară, administrativă, civilă sau penală, în funcție de situație, Pe lângă prevederile legii, care sunt obligatorii, răspunderea expertului contabil poate acoperi diverse situații și poate fi detaliată în contractul de prestări de servicii încheiat între părți.

Abaterile disciplinare ale experților contabili se sancționează de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), iar sancțiunile, în funcție de gravitatea neregulilor comise, pot pleca de la mustrare, avertisment scris și până la suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil pe o perioada de timp de la trei luni la un an și, cea mai severă, interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil.

Așadar, colaborarea cu un expert contabil nu oferă doar avantajul unui prestator de servicii contabile profesionist și experimentat, dar și garanția supravegherii activității lui și sancționării corespunzătoare de către un corp profesional precum CECCAR. În colaborarea cu firma noastră, tratăm fiecare client cu maximă seriozitate și profesionalism, respectând procedurile necesare, normele profesiei și legislația în vigoare.

Echipa de experți contabili de la BMM Premium Tax poate fi contactată la:

Telefon 0743-407.407
E-mail bmmpremiumtax@gmail.com.